1. Nguyễn Thanh Minh - Chức vụ: Bí Thư

2. Lê Anh Mân - Chức vụ: Phó Bí Thư

3. Lê Thị Hà - Chức vụ: Chi Ủy Viên